PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

  • Ewidencjonowanie dokumentów sprzedaży, zakupu oraz dowodów wewnętrznych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów
  • Ewidencja sprzedaży i zakupu dla potrzeb VAT (rejestry VAT)
  • Założenie oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych poprzez dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych według zatwierdzonego planu amortyzacji
  • Przygotowanie obowiązujących deklaracji podatkowych, zdanie ich w odpowiednim Urzędzie Skarbowym oraz przygotowanie przelewów podatkowych
  • Sporządzenie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu na podstawie prowadzonej Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
  • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników

WSTECZ